Postuar më: 09/05/2018

STRATEGJIA KOMBETARE E DIASPORES 2018-2024 DHE PLANI I VEPRIMIT, MIRATUAR ME VENDIM TE KESHILLIT TE MINISTRAVE, Nr. 259, date 09.05.2018​