Postuar më: 20/09/2018

Publikohet Buletini i parë për realizimin e masave të Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën (2018 – 2024)

prove3

Ky është Buletini i parë për procesin e realizimit të masave të planit të veprimit, i cili do t’i shërbejë informimit të institucioneve përgjegjëse dhe publikut të interesuar.
Buletini kryen vlerësimin e veprimeve të institucioneve në trajtimin e masave për të cilat ato janë përgjegjëse.

Ai do të publikohet çdo tre muaj duke e bërë transparente ecurinë e procesit.

 

Kliko më poshtë për ta lexuar :

https://bit.ly/2Q59Vml