Ministri i Shtetit për Diasporën

Marrëveshje dhe Memorandume

MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E DIASPORËS, 27.11.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR QENDRAT KULTURORE NË DIASPORË, 27.11.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI PËR KRYERJEN E SHËRBIMIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM, 2.12.2019

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, MINISTRISË SË DREJTËSISË DHE KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR, 06.12.2017

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MES MINISTRISË SË FINANCAVE, BANKËS SË SHQIPËRISË DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, 15.12.2017

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE ORGANIZATËS GERMIN, PËR BASHKËPUNIM  NË FUSHËN E DIASPORËS, 21.03.2018

MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR BASHKËPUNIMIN, NXITJEN E BIZNESIT DHE INFORMIMIN E DIASPORËS,26.11.2018

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI PËR PROGRAMIN “JAM SHQIPTAR” TË GJUHËS DHE KULTURËS SHQIPE,16.09.2019

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI PËR BASHKËRENDIMIN E PUNËS PËR NGRITJEN E STRUKTURËS ADMINISTRATIVE PËR DIASPORËN DHE MIGRACIONIN NË QEVERISJEN VENDORE NDËRMJET MINISTRISË PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME, MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN DHE SHOQATËS PËR AUTONOMINË VENDORE, 01.06.2020