Ministri i Shtetit për Diasporën

Marrëveshje dhe Memorandume

MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E DIASPORËS, datë 27.11.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR QENDRAT KULTURORE NË DIASPORË, datë 27.11.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI PËR KRYERJEN E SHËRBIMIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM, datë 2.12.2019

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, MINISTRISË SË DREJTËSISË DHE KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR,  datë 06.12.2017

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MES MINISTRISË SË FINANCAVE, BANKËS SË SHQIPËRISË DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, datë 15.12.2017

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE ORGANIZATËS GERMIN, PËR BASHKËPUNIM  NË FUSHËN E DIASPORËS, datë 21.03.2018

MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR BASHKËPUNIMIN, NXITJEN E BIZNESIT DHE INFORMIMIN E DIASPORËS,datë 26.11.2018

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI PËR PROGRAMIN “JAM SHQIPTAR” TË GJUHËS DHE KULTURËS SHQIPE, datë 16.09.2019

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN DHE FONDACIONIT PËR POLITIKAT DIPLOMATIKE DHE KËRKIMIN SHKENCOR (DRPF), ORGANIZATA PËR EDUKIM, SHKENCË DHE KULTURË E KOMBEVE TË BASHKUARA (UNESCO) PËR PJESËMARRJEN E TYRE NË KËRKIMIN SHKENCOR ARSIMOR DHE ZHVILLIMIN ADVOKIMIN, TRAJNIMIN NË KUADRIN E UNIVERSITY MANDATE, datë 08.10.2019

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI PËR BASHKËRENDIMIN E PUNËS PËR NGRITJEN E STRUKTURËS ADMINISTRATIVE PËR DIASPORËN DHE MIGRACIONIN NË QEVERISJEN VENDORE NDËRMJET MINISTRISË PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME, MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN DHE SHOQATËS PËR AUTONOMINË VENDORE, datë 01.06.2020

MARRËVESHJE NDËRMJET MINISTRISË PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME DHE MINISTRISË SË SHTETIT PËR DIASPORËN “Për caktimin e oficerëve koordinues për çështjet e diasporës shqiptare në konsullatat shqiptare në Itali dhe Greqi”, datë 07.07.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET BIBLIOTEKËS KOMBËTARE TË SHQIPËRISË, FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, datë 04.09.2020

MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË MALIT TE ZI PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E DIASPORËS, datë 12.10.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, QEVERIA E SHQIPËRISË DHE ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE PËR MIGRACIONIN (ONM) “PËR KONSULTIM NË ÇËSHTJET ME INTERES TË PËRBASHKËT”, datë 12.01.2021

MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E DIASPORËS, datë 05.02.2021

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET MINISTRISË SË KULTURËS DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN PËR VLERËSIMIN DHE PROMOVIMIN E ARTIT DHE KULTURËS NË DIASPORËN SHQIPTARE, datë 29.07.2021