Ministri i Shtetit për Diasporën

Ligje dhe Akte

VENDIM Nr.98, PËR NGRITJEN E NËNKOMISIONIT “PËR DIASPORËN DHE MIGRACIONIN”, NË PËRBËRJE TË  KOMISIONIT TË PËRHERSHËM PARLAMENTAR PËR POLITIKËN E JASHTME, datë 5.10.2017

 

VENDIM Nr.690, PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT SHTETËROR PËR DIASPORËN, datë 22.11.2017

 

URDHËR Nr. 231, PËR PËRBËRJEN DHE DETYRAT E SEKRETARIATIT TEKNIK TË KOMITETIT SHTETËROR PËR DIASPORËN, datë 07.12.2017

 

URDHËR Nr.45, datë 12.2.2019 PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR INFORMIMIN E DIASPORËS

 

URDHËR NR.36, PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.45, DATË 12.2.2019,TË KRYEMINISTRIT, “PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR INFORMIMIN E DIASPORËS”, datë 13.2.2020

 

URDHËR Nr.43, datë 12.2.2019 PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR MARRËVESHJET  SHTETËRORE NË FUSHËN E SIGURIMEVE PËR  SHTETASIT SHQIPTAR JASHTË VENDIT

 

URDHËR Nr.44, datë 12.2.2019  PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR ORGANIZIMIN E PROGRAMIT VJETOR TË AKTIVITETEVE PËR DIASPORËN SHQIPTARE

 

URDHËR Nr. 47 PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR PROGRAMET/DONATORËT TË CILËT OFROJNË BURSA STUDIMI PËR JASHTË VENDIT, datë 18.2.2019

 

URDHËR NR.32,  PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.47, DATË 18.2.2019,TË KRYEMINISTRIT, “PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR PROGRAMETDONATORËT TË CILËT OFROJNË BURSA STUDIMI PËR JASHTË VENDIT”, datë 10.2.2019

 

URDHËR Nr.78, datë 17.4.2019 PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR MARRËVESHJET  SHTETËRORE NË FUSHËN E NJOHJES SË LEJEVE  TË DREJTIMIT TË AUTOMJETEVE PËR SHTETASIT SHQIPTARË JASHTË VENDIT

 

URDHËR Nr.92 PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS  DHE CAKTIMIN E PERSONIT PËRGJEGJËS PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË SHQIPTARËVE QË VUAJNË HEQJEN E LIRISË JASHTË VENDIT, TË DREJTAVE TË MIGRANTËVE  NËPËRMJET INFORMIMIT MBI MUNDËSITË E NDRYSHME PËR TË APELUAR NDAJ SHKELJEVE TË TË DREJTAVE TË TYRE, NË STRUKTURAT E VENDEVE PRITËSE SI DHE NË ATO NDËRKOMBËTARE , datë 17.05.2019

 

URDHËR Nr.112,PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT “JAM SHQIPTAR” TË GJUHËS DHE KULTURËS SHQIPE,datë 30.08.2019

 

VENDIM Nr.510, PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, datë 13.09.2017

 

URDHËR Nr.124, PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR HARTIMIN E PAKETËS LIGJORE PËR GARANTIMIN E TË DREJTËS SË VOTËS PËR SHTETASIT SHQIPTARË JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, datë 18.09.2019

 

LIGJI Nr.16, PËR DIASPORËN, datë 5.4.2018

 

VENDIM Nr.339, PËR KRITERET DHE MËNYRËN E NDARJES SË  ÇMIMIT  “AMBASADOR I KOMBIT”, datë 06.06.2018

 

VENDIM Nr.340, PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR KUSHTET DHE MËNYRËN E ZGJEDHJES SË PËRFAQËSUESVE TË KËSHILLIT KOORDINUES TË DIASPORËS, datë 06.06.2018

 

VENDIM Nr.469, PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN, datë 26.07.2018

 

VENDIM Nr.104, PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR KRIJIMIN E REGJISTRIT SHTETËROR  TË MËSUESVE TË GJUHËS SHQIPE E TË KULTURËS SHQIPTARE DHE DHËNIEN E CERTIFIKATËS PËR NXËNËSIT NË DIASPORË datë 28.02.2019

 

VENDIM Nr.470, PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRAVE KULTURORE PËR DIASPORËN, datë 26.07.2018

 

VENDIM Nr. 690, PËR PRODHIMIN, TRANSMETIMIN DHE FINANCIMIN E EMISIONEVE TË POSAÇME TELEVIZIVE, ARSIMORE DHE KULTURORE, TË DEDIKUARA PËR DIASPORËN, datë 14.11.2018

 

VENDIM Nr. 11, PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2019 PËR DREJTORINË E SHËRBIMEVE QEVERITARE, datë 09.01.2019

 

URDHËR Nr.50, PËR DHËNIEN E  ÇMIMIT “AMBASADOR I KOMBIT”, datë 27.02.2019

 

VENDIM Nr.443 PËR ORGANIZIMIN E PROCESIT MËSIMOR DHE PËRZGJEDHJEN E ARSIMTARËVE NË DIASPORË,datë 26.06.2019

 

VENDIM Nr. 24, datë 16.1.2019 PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRËS KOMBËTARE TË LIBRIT DHE LEXIMIT

 

URDHËR Nr. 76, PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË ORGANIKËS SË QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN, datë 15. 04. 2019

 

VENDIM Nr.492 PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA  NGA QBD PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2022, datë 10.07.2019

 

VENDIM Nr. 723, PËR “DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 492, DATË 10. 07. 2019 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN PËR VITIN SHKOLLOR 2019 – 2020”, datë 11.11.2019

 

VENDIM Nr.195,PËR MIRATIMIN E ANËTAREVE TË KËSHILLIT KOORDINUES TË DIASPORËS,datë 05.04.2019

 

VENDIM Nr.320. PËR STATUSIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT KOORDINUES TË DIASPORËS. datë 15.05.2019

 

VENDIM Nr.780, PËR CAKTIMIN E OFICERËVE KOORDINUES PËR ÇËSHTJET E DIASPORËS SHQIPTARE NË KONSULLATAT SHQIPTARE NË ITALI DHE GREQI, datë 6.11.2019

 

URDHËR Nr. 180, PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR PËRGATITJEN E PLATFORMËS SË PROGRAMEVE TË EMISIONEVE TË POSAÇME PËR MËSIMIN E GJUHËS SHQIPE, KULTURËN SHQIPTARE DHE IDENTITETIN KOMBËTAR, TË DEDIKUARA PËR DIASPORËN, datë 26.12.2018

 

URDHËR Nr. 181, PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ORGANIZIMIN E PUNËS PËR TË BËRË FUNKSIONAL PAVIJONIN E DIASPORËS, NË MUZEUN HISTORIK KOMBËTAR, datë 26.12.2018

 

VENDIM Nr. 637, PËR DHËNIEN NË PËRDORIM, PA SHPËRBLIM, NGA DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE TE FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS DHE QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, TË VILAVE NR.5, NR. 6 DHE TË PALESTRËS TË BLLOKUT TË VILAVE GJERMANE, datë 26.10.2018

 

URDHËR Nr.96, PËR  NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR ORGANIZIMIN E SAMITIT TË DIASPORËS, datë 16.07.2018

 

LIGJI Nr.115, PËR KRIJIMIN E AGJENSISË KOMBËTARE TË DIASPORËS, datë 18.12.2017

 

VENDIM Nr.114, PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR EMËRIMIN, SHKARKIMIN DHE SHPËRBLIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS, datë 23.02.2018

 

LIGJI Nr.32, PËR FONDIN SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS, datë 7.6.2018

 

VENDIM Nr.594 , PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS, datë 9.10.2018

 

URDHËR Nr.2, PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË FSHZHD DHE NGRITJEN E KOMISIONIT PËRGJEGJËS PËR REKRUTIM​, datë 25.10.2018

 

VENDIM Nr.371 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.594 DATË 9.10.2018 PËR EMERIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORES TË NDRYSHUAR , datë 29.5.2019

 

VENDIM Nr.648 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.594, DATË 9.10.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS” , TË NDRYSHUAR , datë 2.10.2019

 

VENDIM Nr.611 , PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “DIASPORA PËR ZHVILLIM” DHE ZBATIMIN E TIJ NGA FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS​, datë 17.10.2018

 

VENDIM Nr. 67 PER MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE TË HOLLËSISHME PËR ADMINISTRIMIN E LLOGARIVE, KRIJIMIN DHE PËRDORIMIN E TË ARDHURAVE, TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS,datë 13.02.2019

 

VENDIM Nr.321, PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “DIASPORA SHKENCORE SI NJË FAKTOR NDRYSHIMI NË PROCESIN E INTREGRIMIT EVROPIAN TË SHQIPËRISË” DHE ZBATIMIN E TI NGA FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS, datë 15.05.2019 

 

VENDIM Nr. 514, PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “PËR DHOMËN E BIZNESIT TË DIASPORËS – KRIJIMI DHE NXITJA E INVESTIMEVE TË DIASPORËS NË SHQIPËRI”, DHE ZBATIMIN E TIJ NGA FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS, datë 19.07.2019

 

VENDIM Nr. 746, PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 294, DATË 8.4.2015 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË INVESTIMEVE”, TË NDRYSHUAR, datë 20.11.2019

 

VENDIM Nr. 259, PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN 2018-2024 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT, datë 9.5.2018

 

URDHËR Nr.98, PËR PËRCAKTIMIN E GRUPIT TË KOORDINATORËVE PËR ZBATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN 2018-2024, datë 16.07.2018

 

URDHËR Nr. 135 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASËS 64 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

URDHËR Nr. 136 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASËS 51 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

URDHËR Nr. 137 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASËS 15 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

URDHËR Nr. 138 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASAVE 2 dhe 45 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

RAPORT PËR SHFUQIZIMIN E URDHRAVE Nr. 135, Nr. 136 dhe Nr.138 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN

 

URDHËR Nr.55 datë 25.3.2019, PËR SHFUQIZIMIN E URDHRAVE TË KRYEMINISTRIT NR.135 DATE 13.9.2018, NR.136, DATE 13.9.2018, DHE NR.138, 13.9.2018

 

VENDIM Nr.601 PËR KRIJIMIN E QENDRËS SË STUDIMEVE DHE PUBLIKIMEVE PËR ARBËRESHËT, datë 4.9.2019

 

URDHËR NR. 38 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË ORGANIKËS SË QENDRËS SË STUDIMEVE DHE PUBLIKIMEVE PËR ARBËRESHËT”, datë 18.2.2020

 

URDHËR Nr.5, datë 26.2.2020 PËR MIRATIMIN  E ANËTARËVE TË KËSHILLIT KOORDINUES TË QENDRËS SË STUDIMEVE DHE PUBLIKIMEVE PËR ARBËRESHËT

 

VENDIM Nr. 691, PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.139/2015, “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, datë 21.11.2018

 

LIGJ Nr.38, PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.139/2015, “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, datë 20.06.2019

 

LIGJ Nr. 69/2018 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 129, DATË 11.5.2009, “PËR GJENDJEN CIVILE”, TË NDRYSHUAR​, NR. DEKRETI 10916, datë 19.10.2018

 

AKT NORMATIV PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR 

 

VENDIM Nr.400, PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR MIGRACIONIN DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT 2019-2022, datë 19.6.2019

 

REZOLUTË PËR REFORMËN E POLITIKËS SHTETËRORE PËR DIASPORËN, 23.07.2018