Ministri i Shtetit për Diasporën

Ligje dhe Akte

STRUKTURA SHTETËRORE

 

NËNKOMISIONI PËR DIASPORËN DHE MIGRACIONIN

VENDIM Nr.98, PËR NGRITJEN E NËNKOMISIONIT “PËR DIASPORËN DHE MIGRACIONIN”, NË PËRBËRJE TË  KOMISIONIT TË PËRHERSHËM PARLAMENTAR PËR POLITIKËN E JASHTME, datë 5.10.2017

 

KOMITETI SHTETËROR PËR DIASPORËN

VENDIM Nr.690, PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT SHTETËROR PËR DIASPORËN, datë 22.11.2017

 

URDHËR Nr. 231, PËR PËRBËRJEN DHE DETYRAT E SEKRETARIATIT TEKNIK TË KOMITETIT SHTETËROR PËR DIASPORËN, datë 07.12.2017

 

URDHËR Nr.45, datë 12.2.2019 PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR INFORMIMIN E DIASPORËS

 

URDHËR NR.36, PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.45, DATË 12.2.2019,TË KRYEMINISTRIT, “PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR INFORMIMIN E DIASPORËS”, datë 13.2.2020

 

URDHËR Nr.43, datë 12.2.2019 PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR MARRËVESHJET  SHTETËRORE NË FUSHËN E SIGURIMEVE PËR  SHTETASIT SHQIPTAR JASHTË VENDIT

 

URDHËR Nr.123,  PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.43, DATË 12.2.2019, TË KRYEMINISTRIT, “PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR MARRËVESHJET SHTETËRORE NË FUSHËN E SIGURIMEVE PËR SHTETASIT SHQIPTAR JASHTË VENDIT”, datë 20.10.2020

 

URDHËR Nr.65, PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR MARRËVESHJET SHTETËRORE NË FUSHËN E SIGURIMEVE PËR SHTETASIT SHQIPTARË JASHTË VENDIT”, datë 30.07.2021

 

URDHËR Nr.44, datë 12.2.2019  PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR ORGANIZIMIN E PROGRAMIT VJETOR TË AKTIVITETEVE PËR DIASPORËN SHQIPTARE

 

URDHËR Nr. 47 PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR PROGRAMET/DONATORËT TË CILËT OFROJNË BURSA STUDIMI PËR JASHTË VENDIT, datë 18.2.2019

 

URDHËR NR.32,  PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.47, DATË 18.2.2019,TË KRYEMINISTRIT, “PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR PROGRAMET/DONATORËT TË CILËT OFROJNË BURSA STUDIMI PËR JASHTË VENDIT”, datë 10.2.2020

 

URDHËR Nr.78, datë 17.4.2019 PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR MARRËVESHJET  SHTETËRORE NË FUSHËN E NJOHJES SË LEJEVE  TË DREJTIMIT TË AUTOMJETEVE PËR SHTETASIT SHQIPTARË JASHTË VENDIT

 

URDHËR Nr.92 PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS  DHE CAKTIMIN E PERSONIT PËRGJEGJËS PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË SHQIPTARËVE QË VUAJNË HEQJEN E LIRISË JASHTË VENDIT, TË DREJTAVE TË MIGRANTËVE  NËPËRMJET INFORMIMIT MBI MUNDËSITË E NDRYSHME PËR TË APELUAR NDAJ SHKELJEVE TË TË DREJTAVE TË TYRE, NË STRUKTURAT E VENDEVE PRITËSE SI DHE NË ATO NDËRKOMBËTARE , datë 17.05.2019

 

URDHËR NR.125, PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.92, DATË 17.5.2019,TË KRYEMINISTRIT, “PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS DHE CAKTIMIN E PERSONELIT PËRGJEGJËS PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË SHQIPTARËVE QË VUAJNE HEQJEN E LIRISË JASHTË VENDIT, TË DREJTAVE TË MIGRANTËVE NËPËRMJET INFORMIMIT MBI MUNDESITË E NDRYSHIME PËR TË APELUAR NDAJ SHKELJEVE TË TË DREJTAVE TË TYRE, NË STRUKTURAT E VENDEVE PRITËSE SI DHE NË ATO NDËRKOMBËTARE”, datë 20.10.2020

 

URDHËR Nr.112,PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT “JAM SHQIPTAR” TË GJUHËS DHE KULTURËS SHQIPE,datë 30.08.2019

 

URDHËR Nr.124, PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.112, DATË 30.8.2019, TË KRYEMINISTRIT, “PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT “JAM SHQIPTAR” TË GJUHËS DHE KULTURËS SHQIPE”, datë 20.10.2020

 

URDHËR Nr.66, PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT “JAM SHQIPTAR” TË GJUHËS DHE KULTURËS SHQIPE, datë 30.07.2021

 

MINISTRI I SHTETIT PËR DIASPORËN

VENDIM Nr.510, PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, datë 13.09.2017

 

URDHËR Nr.124, PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR HARTIMIN E PAKETËS LIGJORE PËR GARANTIMIN E TË DREJTËS SË VOTËS PËR SHTETASIT SHQIPTARË JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, datë 18.09.2019

 

AKTET LIGJORE DHE NËNLIGJORE

LIGJI Nr.16, PËR DIASPORËN, datë 5.4.2018

 

LIGJI Nr. 92/2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 16/2018 “PËR DIASPORËN”, datë  24.07.2020

 

VENDIM Nr.339, PËR KRITERET DHE MËNYRËN E NDARJES SË  ÇMIMIT  “AMBASADOR I KOMBIT”, datë 06.06.2018

 

URDHËR Nr.50, PËR DHËNIEN E  ÇMIMIT “AMBASADOR I KOMBIT”, datë 27.02.2019

 

VENDIM Nr.340, PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR KUSHTET DHE MËNYRËN E ZGJEDHJES SË PËRFAQËSUESVE TË KËSHILLIT KOORDINUES TË DIASPORËS, datë 06.06.2018

 

VENDIM Nr.195,PËR MIRATIMIN E ANËTAREVE TË KËSHILLIT KOORDINUES TË DIASPORËS,datë 05.04.2019

 

VENDIM Nr.320. PËR STATUSIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT KOORDINUES TË DIASPORËS. datë 15.05.2019

 

VENDIM Nr.469, PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN, datë 26.07.2018

 

VENDIM NR. 1033,  PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.469, DATË 26.7.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN”, DATË 16.12.2020

 

URDHËR Nr. 76, PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË ORGANIKËS SË QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN, datë 15. 04. 2019

 

VENDIM Nr.104, PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR KRIJIMIN E REGJISTRIT SHTETËROR  TË MËSUESVE TË GJUHËS SHQIPE E TË KULTURËS SHQIPTARE DHE DHËNIEN E CERTIFIKATËS PËR NXËNËSIT NË DIASPORË datë 28.02.2019

 

URDHËR I PËRBASHKËT Nr. 682,  PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR HARTIMIN E PROJEKTAKTEVE NËNLIGJORE PËR REGJISTRIN SHTETËROR TË MËSUESVE TË DIASPORËS DHE TË CERTIFIKATËS SË NXËNËSVE NË DIASPORË  datë 15.10.2018

 

VENDIM Nr.443 PËR ORGANIZIMIN E PROCESIT MËSIMOR DHE PËRZGJEDHJEN E ARSIMTARËVE NË DIASPORË,datë 26.06.2019

 

VENDIM Nr. 24, datë 16.1.2019 PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRËS KOMBËTARE TË LIBRIT DHE LEXIMIT

 

VENDIM Nr.492 PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA  NGA QBD PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2022, datë 10.07.2019

 

VENDIM Nr. 723, PËR “DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 492, DATË 10. 07. 2019 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN PËR VITIN SHKOLLOR 2019 – 2020”, datë 11.11.2019

 

VENDIM Nr.523, PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE TË KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021, datë 1.7.2020

 

VENDIM Nr.448, datë 22.7.2021 PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPOREN, PËR VITIN SHKOLLOR 2021–2022

 

VENDIM Nr.408, PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE TË SHITJES SË TEKSTEVE TË BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, “KLASIKËT DYGJUHËSH” DHE “FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË” DHE TË KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS KOPJE TË TEKSTEVE, datë 20.5.2020

 

VENDIM Nr. 449, datë 22.7.2021 “PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE TË SHITJES DHE TË KATEGORIVE, QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, “TREGIME TË MOÇME SHQIPTARE’ DHE REVISTA LETRARE ‘LETRA NGA DIASPORA”

 

VENDIM Nr. 756, PËR FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË PËRBASHKËT TË SHQIPËRISË DHE KOSOVËS PËR MIRATIMIN E TEKSTEVE TË PËRBASHKËTA PËR DIASPORËN, datë 23.9.2020

 

VENDIM Nr.470, PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRAVE KULTURORE PËR DIASPORËN, datë 26.07.2018

 

VENDIM Nr. 690, PËR PRODHIMIN, TRANSMETIMIN DHE FINANCIMIN E EMISIONEVE TË POSAÇME TELEVIZIVE, ARSIMORE DHE KULTURORE, TË DEDIKUARA PËR DIASPORËN, datë 14.11.2018

 

VENDIM Nr. 11, PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2019 PËR DREJTORINË E SHËRBIMEVE QEVERITARE, datë 09.01.2019

 

VENDIM Nr. 419, PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT SHTETËROR PËR MBËSHTETJE NË FUQIZIM DHE ANGAZHIM TË DIASPORËS SHQIPTARE, datë 27. 5. 2020

 

VENDIM Nr.780, PËR CAKTIMIN E OFICERËVE KOORDINUES PËR ÇËSHTJET E DIASPORËS SHQIPTARE NË KONSULLATAT SHQIPTARE NË ITALI DHE GREQI, datë 6.11.2019

 

VENDIM Nr. 445, PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.780, DATË 6.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR CAKTIMIN E OFICERËVE KOORDINUES PËR ÇËSHTJET E DIASPORËS SHQIPTARE NË KONSULLATAT SHQIPTARE NË ITALI DHE GREQI”, datë 03.06.2020

 

URDHËR Nr. 180, PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR PËRGATITJEN E PLATFORMËS SË PROGRAMEVE TË EMISIONEVE TË POSAÇME PËR MËSIMIN E GJUHËS SHQIPE, KULTURËN SHQIPTARE DHE IDENTITETIN KOMBËTAR, TË DEDIKUARA PËR DIASPORËN, datë 26.12.2018

 

URDHËR Nr. 181, PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ORGANIZIMIN E PUNËS PËR TË BËRË FUNKSIONAL PAVIJONIN E DIASPORËS, NË MUZEUN HISTORIK KOMBËTAR, datë 26.12.2018

 

VENDIM Nr. 637, PËR DHËNIEN NË PËRDORIM, PA SHPËRBLIM, NGA DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE TE FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS DHE QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, TË VILAVE NR.5, NR. 6 DHE TË PALESTRËS TË BLLOKUT TË VILAVE GJERMANE, datë 26.10.2018

 

VENDIM NR. 504, PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË STUDENTËVE TË CILËT STUDIOJNË JASHTË VENDIT, DHE SHTETASVE TË HUAJ ME ORIGJINË SHQIPTARE, TË CILËT PËRFITOJNË BURSA NGA REPUBLIKA E SHQIPËRISË, datë 24.6.2020

 

VENDIM NR. 686 PËR KRITERET E DHËNIES SË BURSAVE PËR SHTETASIT E HUAJ ME ORIGJINË SHQIPTARE, PËR TË STUDIUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, NGA AGJENCIA KOMBËTARE E DIASPORËS PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, DATË 2.9.2020  

 

URDHËR NR.103, PËR NGRITJEN E KOMISIONIT TË VEÇANTË PËR VLERËSIMIN E REZULTATEVE TË STUDENTËVE, TË CILËT STUDIOJNË JASHTË VENDIT, DHE SHTETASVE TË HUAJ ME ORIGJINË SHQIPTARE, TË CILËT PËRFITOJNË BURSA STUDIMI NGA REPUBLIKA E SHQIPËRISË, datë 07.08.2020

 

VENDIM NR.447, PËR KRITERET E DHËNIES SË BURSAVE PËR SHTETASIT E HUAJ ME ORIGJINË SHQIPTARE, PËR TË STUDIUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, NGA AGJENCIA KOMBËTARE E DIASPORËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022, datë 22.7.2021

 

LIGJI Nr.115, PËR KRIJIMIN E AGJENSISË KOMBËTARE TË DIASPORËS, datë 18.12.2017

 

VENDIM Nr.114, PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR EMËRIMIN, SHKARKIMIN DHE SHPËRBLIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS, datë 23.02.2018

 

URDHËR NR. 53, PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TE ORGANIKES SE AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS, datë 16.03.2018

 

URDHËR NR.1, PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE TE ANËTAREVE TE KËSHILLIT DREJTUES TË AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS,  datë 25.9.2018

 

VENDIM Nr. 403, datë 30.06.2021 “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË PËRGJITHSHME, KRITEREVE DHE PROCEDURAVE SPECIFIKE PËR MARRJEN ME QIRA TË AMBIENTEVE DHE LIDHJEN E KONTRATAVE TË VEÇANTA ME BASHKËPUNETORË TË JASHTËM OSE FIGURA TË NJOHURA SHQIPTARE NË DIASPORË, TË CILAT NEVOJITEN TË KRYHEN ME QËLLIM ZBATIMIN DHE REALIZIMIN E PROGRAMIT VJETOR TË AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE QË NUK RREGULLOHEN NGA LEGJISLACIONI NË FUQI PËR PROKURIMIN PUBLIK”

 

LIGJI Nr.32, PËR FONDIN SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS, datë 7.6.2018

 

VENDIM Nr.594 , PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS, datë 9.10.2018

 

VENDIM Nr. 773,  PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 594, DATË 9.10.2018 “PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS” TË NDRYSHUAR, datë 30.9.2020

 

VENDIM Nr.371 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.594 DATË 9.10.2018 PËR EMERIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORES TË NDRYSHUAR , datë 29.5.2019

 

VENDIM Nr.648 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.594, DATË 9.10.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS” , TË NDRYSHUAR , datë 2.10.2019

 

URDHËR Nr.2, PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË FSHZHD DHE NGRITJEN E KOMISIONIT PËRGJEGJËS PËR REKRUTIM​, datë 25.10.2018

 

VENDIM Nr.611 , PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “DIASPORA PËR ZHVILLIM” DHE ZBATIMIN E TIJ NGA FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS​, datë 17.10.2018

 

VENDIM Nr. 67 PER MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE TË HOLLËSISHME PËR ADMINISTRIMIN E LLOGARIVE, KRIJIMIN DHE PËRDORIMIN E TË ARDHURAVE, TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS,datë 13.02.2019

 

VENDIM Nr.321, PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “DIASPORA SHKENCORE SI NJË FAKTOR NDRYSHIMI NË PROCESIN E INTREGRIMIT EVROPIAN TË SHQIPËRISË” DHE ZBATIMIN E TI NGA FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS, datë 15.05.2019 

 

VENDIM Nr. 514, PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “PËR DHOMËN E BIZNESIT TË DIASPORËS – KRIJIMI DHE NXITJA E INVESTIMEVE TË DIASPORËS NË SHQIPËRI”, DHE ZBATIMIN E TIJ NGA FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS, datë 19.07.2019

 

VENDIM Nr. 746, PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 294, DATË 8.4.2015 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË INVESTIMEVE”, TË NDRYSHUAR, datë 20.11.2019

 

VENDIM Nr. 259, PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN 2018-2024 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT, datë 9.5.2018

 

URDHËR Nr.96, PËR  NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR ORGANIZIMIN E SAMITIT TË DIASPORËS, datë 16.07.2018

 

URDHËR Nr.98, PËR PËRCAKTIMIN E GRUPIT TË KOORDINATORËVE PËR ZBATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN 2018-2024, datë 16.07.2018

 

URDHËR Nr. 135 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASËS 64 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

URDHËR Nr. 136 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASËS 51 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

URDHËR Nr. 137 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASËS 15 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

URDHËR Nr. 138 PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR ZBATIMIN E MASAVE 2 dhe 45 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN, datë 13.09.2018

 

RAPORT PËR SHFUQIZIMIN E URDHRAVE Nr. 135, Nr. 136 dhe Nr.138 TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN

 

URDHËR Nr.55 datë 25.3.2019, PËR SHFUQIZIMIN E URDHRAVE TË KRYEMINISTRIT NR.135 DATE 13.9.2018, NR.136, DATE 13.9.2018, DHE NR.138, 13.9.2018

 

URDHËR Nr. 53, PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR RISHIKIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE PLANIT TË VEPRIMIT, datë 9.4.2020

 

VENDIM Nr. 585, PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT 2021–2025, datë 22. 07. 2020 

 

URDHËR Nr. 30, PËR PËRCAKTIMIN E GRUPIT TË KOORDINATORËVE PËR ZBATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR DIASPORËN 2021-2025, datë 17.2.2021

VENDIM Nr.601 PËR KRIJIMIN E QENDRËS SË STUDIMEVE DHE PUBLIKIMEVE PËR ARBËRESHËT, datë 4.9.2019

 

URDHËR NR. 38 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË ORGANIKËS SË QENDRËS SË STUDIMEVE DHE PUBLIKIMEVE PËR ARBËRESHËT”, datë 18.2.2020

 

URDHËR Nr.5, datë 26.2.2020 PËR MIRATIMIN  E ANËTARËVE TË KËSHILLIT KOORDINUES TË QENDRËS SË STUDIMEVE DHE PUBLIKIMEVE PËR ARBËRESHËT

 

LIGJ Nr.38, PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.139/2015, “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, datë 20.06.2019

 

VENDIM Nr. 691, PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.139/2015, “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, datë 21.11.2018

 

V E N D I M Nr. 456, “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 910 DATË 21.12.2016 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR ÇËSHTJET, OBJEKT KONSULTIMI DHE STRUKTURËN, PROCEDURËN, FORMËN, MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJES QENDRORE ME VETËQEVERISJEN VENDORE” TË NDRYSHUAR” , datë 10. 6. 2020

 

LIGJ Nr. 69/2018 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 129, DATË 11.5.2009, “PËR GJENDJEN CIVILE”, TË NDRYSHUAR​, NR. DEKRETI 10916, datë 19.10.2018

 

LIGJ Nr. 14/2016 PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E ADRESËS SË SHTETASVE SHQIPTARË QË JETOJNË JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

VENDIM Nr. 405, PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE MBI DETYRIMIN PËR VETËDEKLARIM TË ADRESËS NGA SHTETASIT SHQIPTARË QË JETOJNË JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE PROCEDURAVE PËRKATËSE QË DO TË NDIQEN PËR KËTË QËLLIM datë 4.7.2018

 

VENDIM Nr. 915, PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR NJOFTIMIN E DETYRIMIT PËR VETËDEKLARIM TË ADRESËS NGA SHTETASIT SHQIPTARË, QË JETOJNË JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PROCEDURËS SË PLOTËSIMIT E TË DORËZIMIT TË FORMULARIT TË VETËDEKLARIMIT DHE TË DOKUMENTEVE SHOQËRUESE TË TIJ, ADMINISTRIMIN E TYRE NGA AUTORITETET PËRGJEGJËSE, SI DHE TË SHËRBIMEVE TË TJERA QË OFROJNË KËTO AUTORITETE NDAJ SHTETASVE, datë 4.11.2020 

 

AKT NORMATIV PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR 

 

VENDIM Nr.400, PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR MIGRACIONIN DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT 2019-2022, datë 19.6.2019

 

VENDIM Nr. 803,  PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARREVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË MALIT TË ZI, PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E DIASPORËS, datë 12.10.2020

 

URDHËR Nr. 51, PËR NGRITJEN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS PËR VLERËSIMIN DHE STANDARDIZIMIN E INFORMACIONEVE PËR SHQIPËRINË DHE SHQIPTARËT NË PLATFORMAT NDËRKOMBËTARE DIGJITALE, datë 28.05.2021 

 

REZOLUTË PËR REFORMËN E POLITIKËS SHTETËRORE PËR DIASPORËN, 23.07.2018 

 

INFORMIM PËR MBYLLJEN E REFORMËS SHTETËRORE PËR MARRËDHËNIET ME DIASPORËN SHQIPTARE NË ZBATIM TË REZOLUTËS SË KUVENDIT TË SHQIPËRISË PËR REFORMËN E POLITIKËS SHTETËRORE PËR DIASPORËN E MIRATUAR NË DT 23.07.2020