Ministri i Shtetit për Diasporën

Eglantina Gjermeni

Jetëshkrimi

Të dhëna vetjake

Emri: EGLANTINA

Atësia: MUHARREM

Mbiemri: GJERMENI

Datëlindja: 24.11.1968

Vendlindja: TIRANË

 

Arsimi:

 1. Korrik 2015; Profesor i Asociuar në Punë Sociale, Departamenti i Punës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.
 2. 2002 – 2005; Doktor në Punë Sociale, Departamenti i Punës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.
 3. 1997 – 1998; “Master në Punë Sociale” Universiteti “Grand Valley State University”, Michigan, SHBA.
 4. 1993 – 1994; “Diplomë pasuniversitare në Punë Sociale”, Departamenti i Punës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.
 5. 1986 – 1990; Diplomë e shkollës së lartë dega Histori, Fakulteti i Histori dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.

 

Eksperienca në Punë:

 1. Shkurt 2015 – 8.9.2017; Ministre e Zhvillimit Urban
 2. Shtator 2013 – shkurt 2015; Ministre e Zhvillimit Urban dhe Turizmit
 3. Gusht 2009 – tetor 2013; Deputete e Kuvendit të Shqipërisë dhe anëtare e Komisionit për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë.
 4. Qershor 1999 – Korrik 2009; Drejtore ekzekutive , Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim
 5. 1995 – 2008; Pedagoge në Departamentin e Punës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.

 

Kualifikime:

 1. Certifikatë Mirënjohje nga Departamenti i Punës Sociale dhe Shkencave Politike për dhënien e kontributit të vazhdueshëm në zhvillimin e punës sociale në Shqipëri, 2012.
 2. Fituese e Çmimit “Albanian Leadership” në kategorinë “Shoqëri Civile” nga Co-Planet NET 2006
 3. Certifikatë Mirënjohje nga Zyra e Bankës Botërore në Shqipëri për pjesëmarrje në përzgjedhjen e finalistëve në Programin West Balkans Regional development Marketplace program, Mars 2006.
 4. Certifikatë pjesëmarrje në zhvillimin e standardeve kombëtare të Shërbimeve Sociale si anëtare e Grupit të Punës të projektit shpërndarja e shërbimeve sociale pranë ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale nga British Council dhe DFID, Tetor 2004 – Korrik 2005.
 5. Certifikatë Mirënjohje për dedikimin, inspirimin dhe kontributin e dhënë për çështjet gjinore nga Organizata Shqiptaro – Amerikane për Gratë “Motrat Qirjazi”, Prill 2005.

 

Aktivitete shoqerore politike.

Që pas fitimit të gradës shkencore “Doktor” në vitin 2005 e deri më sot, kam zhvilluar një veprimtari shkencore dhe një aktivitet botues në shërbim të përfshirjes së nocioneve të punës sociale në hartimin e politikave dhe programeve në vend e më gjërë. Veprimtaria kërkimore dhe botuese përfshin referime në konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit, botime të artikujve  shkencorë, kryerje e studimeve në fushën e punës sociale dhe barazisë gjinore.

 

Botimet

 • Përfaqësimi i grave dhe vajzave në këshillat bashkiak në Shqipëri”, bashkëautore, Barazia Gjinore në Politikë në vendet e Evropës Juglindore, Mars 2015.
 • Feminist Friendship and the Social fabric of Democracy: The Dissidence of Daily Life”, Dissident Friendship: Imperialism, Feminism and the Possibility of Transnational Solidarities, bashkë autore Shtator 2016.
 • “Where is the State in Albania”? The Unresolved Contradictions Confronting Civil Society in the Transition “ from Communism to Free Markets”, bashkë autore , Studies of Transition of States and Societies, Volume 5, issue 1, June 2013.
 • Modern Day Slavery: Sex Trafficking in Albania, bashkautore International Journal of Sociology and Social Policy, Volume 32, Number 7/8, 2012.
 • Trafficking of Human Beings in Albania: The Role of Faith Based Programs, Social Work and Christianity, bashkëautore, An International Journal, volume 39, Number 4, 2012, Special Issue: sex trafficking. Pg. 435 – 448, june2012.
 • Gender anthology, bashkautore, volume 1 (articles, essays from Albanian and foreign authors on tender and develpment issues), 2012
 • Shqipëria ekonomike dhe Shqipëria sociale: sinergjia midis dy aspekteve të zhvillimit” bashkautore, Albanian Journal of Natural and Technical Sciences 2010 (3), XVI (29), 95-108, 2010.
 • Përkatësia gjinore dhe media në Shqipëri me fokus gratë në vendimmarrje, Ligjëratë mbi çështjet gjinore, Qendra kosovare për Studime Gjinore, Prishtinë 2009.
 • Trafficking of children in Albania: Patterns of recruitment and reintegracion , bashkëautore, Child Abuse and Neglect 32 (10), 941 – 946, 2008.
 • Ndarja e jetës private dhe publike në familjet shqiptare, bashkëautore , QAGjZh-së, Tiranë 2008.
 • Perspektiva gjinore në tekstet shkollore, bashkautorë, QAGjZh-së, Tiranë 2008.
 • Doracak i ofruesve të shërbimeve për mbrojtjen e viktimave të trafikimit, bashkë autore, QAGjZh-së, Tiranë 2008
 • Transparenca e OJF-ve dhe praktika të mira, bashkë autore, QAGjZh-së, Tiranë 2007.
 • Monitorimi i medias së shkruar 2006, bashkautore, QAGjZh-së, Tiranë 2006
 • Krijimi i Mundësive Ekonomike për vajzat dhe gratë shqiptare : një strategji për parandalimin e trafikimit, bashkë autore, QAGjZh – UNIFEM, Tiranë 2006
 • Il traffico seksuale: un tragico fenomeno in Albania, bashkautore, La rivista del Lavoro Sociale, 1, 71-81, 2006.
 • Analiza Gjinore e politikave të Ministrisë së Shëndetësisë, bashkautore, Ministria e Shëndetësisë – UNDP, Tiranë 2006.
 • Dhuna në familje: një prezantim i situatës ekzistuese në Shqipëri, bashkautore QAGjZh, Tiranë 2006.
 • Sexual Trafficking of Women, bashkautore, International Social Work 49 (1): 29-40, Londër 2006.
 • Dallimet gjinore në abuzimin me drogat, Përmbledhje Esesh për Drogën dhe Shqipërinë, bashkautore, komiteti Emanuel në Shqipëri, Tiranë, 2006
 • Përkatësia gjinore dhe buxheti, bashkautore, QAGjZh-së, Tiranë 2005.
 • Mbikëqyrja dhe vlerësimi nga një perspektivë gjinore, bashkëautore, QAGjZh-së, Tiranë 2005.
 • Analiza gjinore e teksteve të shkollës fillore, bashkëautore, QAGjZh-së, Tiranë, Dhjetor, 2005.
 • Të mbijetuarat e dhunës në familje, Roli i profesionistëve dhe shërbimeve sociale në ndihmë të tyre, bashkë autore, Ligji mundësi zhvillimi për gratë, Tiranë , 2005.
 • Ndjeshmëria gjinore në median e shkruar shqiptare , QAGjZh, Tiranë, Shtator 2004.
 • Perspektivat gjinore në Shqipëri, 2004 – Eksperte gjinore (bashkautore) INSTAT.
 • Vlerësimi i këndvështrimit gjinor në Raportet e Ministrive për Zbatimin e NSSED, 2004 – UNDP-së.
 • Proceset migruese në këndvështrimin gjinor, Politika dhe shoqëria, Instituti i Studimeve Politike e Sociale, Tiranë, 2004
 • Trafikimi i Fëmijëve në Shqipëri: një vlerësim i shpejtë, bashkëautore 2003, INSTAT dhe ILO-IPEC.
 • Sexual Trafficking of Women: Tragic proportions and attempted solutions in Albania, bashkëautore, Internatioanl Journal of Social Work ( e përkthyer në Italisht gjithashtu).
 • Monitorim i Medias mbi Dhunën në Familje gjatë 2001 – 2002, bashkëautore, Qendra e Gruas, tiranë, 2003.
 • Zhvillimi dhe fuqizimi i kapaciteteve në fushën e advokacisë në Europën Juglindore, 2002 – eksperte lokale për Shqipërinë.
 • Përgjigjja ndaj Dhunës Gjinore në Shqipëri, International Social Work 43 (3) 351 – 363, Korrik 2000, bashkautore.

 

Anëtarësitë

 • Anëtare e “Rrjetit të grave për paqe, siguri dhe drejtësi në Europën Juglindore (2007- sot)
 • 2006 – fitues e ccmimi “Albanian Leadership” në kategorinë “Shoqëria Civile” nga Co-Plan, NET, Shqipëri.
 • Certifikatë falënderimi për dedikimin, frymëzimin dhe kontributin në ccështjet e grave në Shqipëri. Nga organizata e grave shqiptaro – amerikane “Motrat Qirjazi” (Prill 2005)
 • Shoqata e garve “Refleksione”, anëtare.