Postuar më: 14/10/2020

Diaspora shqiptare / Këshilli i Ministrave marrëveshje me qeverinë e Malit të Zi

Këshilli i Ministrave të Shqipërisë ka firmosur një marrëveshje me homologët e Malit të zi për bashkëpunime në fushën e Diasporës Shqiptare. Kjo marrëveshje ka në thelb krijimin e një baze ligjore me qëllim sigurimin e një bashkëpunimi në fushën e Diasporës, afatgjatë me interes reciprok, çka në të ardhmen do të shërbejë për të zhvilluar dhe forcuar me tej marrëveshjet dypalëshe ekzistuese mes dy vendeve në fushën e Diasporës.

Sipas marrëveshjes të dy vendet do të inkurajojnë shkëmbimin e eksperiencave dhe programeve në fushën e Diasporës, do të inkurajojnë bashkëpunimin direkt ndërmjet institucioneve përgjegjëse të Diasporës, i cili do të realizohet përmes shkëmbimit të vizitave të drejtuesve dhe ekspertëve në fushat përkatëse si dhe përmes konferencave apo aktiviteteve të përbashkëta.

Sipas mundësive, dy kabinetet qeveritare do të angazhohen në programe të përbashkëta kulturore. për Diasporën si dhe do të mbështesin bashkëpunimin e institucioneve të tyre brenda kornizës së parimeve të Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës, Kombeve të Bashkuara dhe IOM-it. Por kjo marrëveshje nuk do të përjashtojë mundësitë e formave të tjera të bashkëpunimit të cilat nuk janë të specifikuara, por të cilat do të jenë në përputhje me objektivat e saj.

Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje vjen si domosdoshmëri për të ngritur infrastrukturën institucionale, të nevojshme për zhvillimin e lidhjeve me Diasporën, veçanërisht për ndërmarrjen e masave në nivel ekzekutiv për realizimin e të drejtave politiko-ekonomike të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufijve.

Vendimin dhe Marrëveshjen e plotë mund ta lexoni të plotë këtu:

VENDIM Nr. 803,  PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARREVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË MALIT TË ZI, PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E DIASPORËS, datë 12.10.2020

MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË MALIT TE ZI PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E DIASPORËS, datë 12.10.2020